onsdag 16 mars 2016

Betygen förstör drömmar

Läs vår gästblogg där två gymnasieelever bloggar om baksidan med gymnasieskolans kursbetyg.


Jag vaknar upp varje morgon med den välkända klumpen i magen och känner mig stressad, stressad inför skolan - mer specifikt stressad inför betygen. Alla vill vi lyckas i skolan för att sedan kastas ut i arbetslivet eller fortsätta med vår utbildning på universitetet, för att som slutmål kunna få ett bra och lyckligt liv. Under hela vår skolgång betygssätts och bedöms vi in i minsta detalj. Varje dag ett nytt läxförhör eller prov som man ska ha övat till. Man ska ännu en gång bli betygsatt, ännu en gång måste man prestera absolut max, för att inte ge fel intryck hos läraren.

För att kunna anta utmaningen med den fortsatta utbildningen eller sitt framtida jobb så behöver varje elev kunskap. Den kunskapen ska vi få från skolan. Lärarna ska förmedla kunskapen till eleverna, sedan ska de betygsätta hur väl eleverna har mottagit den. På min skola görs det genom ett prov där läraren testar eleverna på kunskapen efter en till två veckor av undervisning.

Med dagens fokus på betygen så får eleverna inte chans att ta in informationen i skolan. Vi vill självklart få så höga betyg som möjligt och pressar oss själva. Jag, som elev, känner att jag inte lär mig tillräckligt mycket. Jag försöker lära mig allting till provet men efter det så är det borta, jag kan det inte längre. Man lägger allt fokus på att lära sig till provet, för att det är en sådan stor del av betyget. Är det bra? Det tror inte jag. Jag tror att det skulle vara bättre att istället för att ha upprepande läxförhör och prov skulle fokus bytas till själva lärandet och kunskapen. Istället för att lära mig till ett prov så ska jag lära för livet.

2011 ändrades gymnasieskolorna i Sverige från att ha haft ett ämnesbetyg till att få ett kursbetyg. Kursbetygen gör att elever, istället för att kunna förbättras under tiden, nu måste prestera på topp kontinuerligt under tre år. Skulle jag bli sjuk under ett par veckor kan jag ha förlorat min chans att få högsta betyg i kursen. Alla tonåringar har perioder då de mår bättre och sämre. En sämre period påverkar huruvida det går bra eller dåligt för eleven i skolan och detta får stora konsekvenser för hur slutbetyget kommer att se ut.

Den kontinuerliga pressen som sätts på oss elever, som ständigt blir bedömda och som ständigt måste prestera på högsta nivå, skapar en otrolig stress. Stressen av att inte ha presterat på den åtrådda nivån på ett prov och sedan se det betyg som du haft sikte på, försvinna bort, kan nog många elever känna igen sig i. Stressen tär på oss och gör att vår fritid snabbt försvinner, samtidigt som vi skjuter upp vårt skolarbete för att vi känner att skolan redan tar för mycket tid. Till slut tappar vi intresset för skolarbetet, vi tappar intresset för att lära oss.

Det finns de som säger att betygen finns där som en riktlinje, en motor framåt som hela tiden påminner eleven om sitt mål. Men ännu en gång vill jag påpeka att målet som eleven strävar efter är ett jobb eller en fortsatt utbildning. Det som är viktigt att ha med sig från sina år i skolan är inte betygen, utan kunskapen.

Jag vill att skolans fokus ska byta från att lägga all tyngd på betygen till att fokusera på den kunskap eleverna ska ha med sig när de lämnar skolan. Den tillfälliga kunskapen som vi får med oss efter upprepande gånger av prov och test är inte vad vi elever behöver. Istället för det nuvarande kursbetygssystemet, som hela tiden tvingar elever att ligga på topp, så ska man tillåta elever att vara tonåringar, så att de kan växa i både kropp och kunskap under sina år i skolan. För är det rätt att en elevs drömmar krossas? Vill vi ha en skola där eleverna tränar till prov eller lär sig för livet?

Betygspressade elever på Polhemsskolan
Sebastian Rystad och Ida Nilsson

lördag 2 maj 2015

Vilka elever planerar du för?

”Det finns en tendens bland både lärare och rektorer /…/ att dela in eleverna i ”svaga”, ”starka” och ”medel” efter vad de presterar i olika ämnen. Underförstått finns det en föreställning om vad en ”normal” elev förväntas klara av. ”  
(ur Skolinspektionens rapport Rätten till kunskap)
Låt oss utgå ifrån att det finns olika prestationsgrupper i våra klasser. Hur kan vi då använda denna kunskap till vår fördel när vi planerar vår undervisning?

Alla lärare vet att de har elever som har olika lätt för att nå målen och vilka dessa elever är, men varför planerar vi inte undervisningen utifrån den kunskapen? Många gånger planerar vi undervisning efter mittgruppen, den tänkta majoriteten elever, de som med arbete kommer att nå målen för undervisningen. Utifrån denna planering gör vi sedan vissa anpassningar både till elever som lätt når målen och till de som har svårt att nå målen. 
”24 av 40 skolor i kvalitetsgranskningen anpassar inte eller bara delvis undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. I kvalitetsgranskningen visar observationer och intervjuer att anpassning ofta handlar om enkla lösningar som att räkna färre eller fler antal tal i läroboken. Ibland sker anpassning genom att eleverna själva får välja arbetsmetod för att redovisa i ett ämne, till exempel genom muntlig presentation eller skriftlig redovisning. Många skolor tycks ha svårt att ge eleverna utmaningar. I de skolorna utmärks undervisningen av att alla elever gör samma sak, oavsett vad eleverna kan eller har för erfarenheter. Ett exempel är när en elev i årskurs 5 måste utföra samma arbetsuppgifter som sina klasskamrater i ämnet engelska, trots att han hade vuxit upp i England.” 
(ur Skolinspektionens rapport Rätten till kunskap)
De som lätt når målen får kanske extrauppgifter, får genomföra uppgifterna med mer utmanande frågeställningar eller får arbeta med komplexare underlag, men alltför ofta är det just anpassningar som görs utifrån normen, det vill säga den planering som gäller för mittgruppen. De som antas har lätt för att nå målen får klara sig på egen hand utan det stöd och den hjälp som lärare och kamrater kan vara. På samma sätt kan det vara för de elever som har svårt att nå målen men här görs anpassningarna åt andra hållet – uppgifter och underlag förenklas, förväntningar sänks och det som kommuniceras till dessa elever är att de inte kan och att de är i behov av stöd. Vilken påverkan får det på elevernas fortsatta lärande?

Mer tid för planering låter som en frestande lösning på problemet men medför inte per automatik någon förändring. Risken är att mer tid för planering i praktiken innebär att än mer tid ägnas åt mittgruppen, eventuellt med planering av möjliga anpassningar för de andra grupperna. Men är det lösningen? Att ännu fler elever får individuella anpassningar? Jag tror inte det. I "min bok"[1] innebär många elever i behov av extra anpassningar detsamma som undervisning i behov av utveckling. Som för så mycket annat så är mer tid bara en lösning om vi väljer att använda tiden på ett annat sätt än vi gjort hittills!


Istället för att ägna mer tid åt det som hittills inte fungerat så borde vi istället ägna planeringstid åt det som vi vet hjälper samtliga prestationsgrupper och arbeta med faktorer som vi vet hjälper alla våra elever, till exempel att skapa flerstämmiga klassrum, att aktivera alla elever, arbeta med stödstrukturer, nyttja kamratlärande, använda tydliga exempel, instruktioner och checklistor och vägledande feedback. Här behövs ett omtänk! Eller slår jag in öppna dörrar?Att diskutera
  • Vika anpassningar brukar du göra för att stödja och utmana elever som har svårt respektive lätt för att nå undervisningsmålen? 
  • Fundera över vilka utmaningar du har i en av dina klasser och hur du redan i planeringen skulle kunna förebygga dessa? 
  • Vilka förändringar skulle du kunna göra i din undervisning som skulle gynna alla dina elever?


[1] Ska endast ses som ett talessätt då jag inte skrivit någon bok J

måndag 23 juni 2014

Hej förälder! Det är jag som är ditt barns pedagog och lärare

För sex år sedan, 2008, deltog jag i en så kallad rekryteringsutbildning för blivande skolledare. En av uppgifterna som jag fick var att skriva en Lärardeklaration och jag passade på att få ner alla de tankar om undervisning och lärande som jag hade då. Den tänkta mottagaren var mina elevers föräldrar. Jag var mycket inspirerad av Vygotskij och hade tillsammans med mina kollegor både i skolan och kommunen arbetat och fördjupat mina kunskaper om kunskapssyn och elevsyn i läroplanen, Lpo94. Min deklaration har egentligen aldrig publicerats och då jag i stora drag tycker att den forfarande kan vara intressant att läsa så väljer jag därför att publicera den här.  Nu i VM-tider är det kanske extra passande att jag valde att likna elevernas utbildning med just "att spela fotboll". 
Hej
 förälder! 

Det
 är 
jag 
som 
är 
ditt 
barns 
pedagog 
och 
lärare 
och 
det 
är
 jag 
som 
ska 
vägleda
 och 
förbereda 
ditt 
barn
 inför 
framtiden.
 Se 
mig 
gärna 
som 
en 
coach, 
en 
tränare 
för 
det 
finns 
mycket
 likheter 
mellan 
att 
coacha 
en 
spelare 
och 
ett 
lag
 inför
 framgångar 
på 
plan 
och
 att 
stimulera 
och 
leda 
elever 
och
 elevgrupper 
till 
framgångar 
i 
livet 
och 
samhället.Vad 
är 
pedagogens 
uppgift?
”En 
fotbollstränare 
behöver 
inte
 vara 
bäst 
i 
världen 
på 
att 
spela 
fotboll 
för
 att 
kunna 
lära 
andra 
att 
bli
 bäst 
i 
världen 
på 
fotboll. 
Men 
han 
eller 
hon 
behöver 
vara 
bäst 
i 
världen 
på 
att 
väcka 
sina 
spelares 
inre
 drivkrafter, 
att 
göra 
dem
 villiga 
att 
lära 
sig 
mer 
och 
inspireras 
att 
lära 
sig 
av 
varandra
 och 
andra...”

Vi 
vuxna
 fungerar 
på 
samma
 sätt 
som
 våra elever. 
Skulle 
vi 
ha
 konferenser
 eller 
fortbildningsdagar
 utan 
ett 
tydligt 
syfte 
eller 
mål 
så 
är 
jag 
säker 
på 
att
 vi 
vuxna,
 precis 
som 
elever 
i 
skolan,
 blir
 omotiverade
 och 
resultatet
 blir 
därefter, 
men 
är
 arbetet
 långsiktigt 
med
 tydlig 
målsättning 
och 
vi 
själva 
kan
 se
 vart 
det 
hela 
ska 
leda 
så
 arbetar
 vi 
hårt 
och
 engagerat 
för 
att 
göra 
ett 
bra 
jobb. 
Ja,
 det
 finns 
många 
likheter 
mellan
 elever 
och 
vuxna 
och
 mellan 
elever 
i 
en
 klass 
och 
lärare 
i 
ett 
arbetslag. 
En 
lärande
miljö
 skapas 
då 
elever 
samtalar 
och 
inspirerar 
varandra 
och 
pedagoger 
fungerar
 på 
samma
 sätt.
Vi 
inspireras 
av 
andra
 pedagogers 
idéer, 
metoder 
och 
sätt 
att 
hantera 
och 
möta
 människor. 
Ingen
 pedagog 
är 
heller 
bäst 
på 
allt 
så
 när 
vi 
arbetar 
tillsammans
 så
 kompletterar 
vi 
varandra
 och
 åstadkommer
 saker 
som 
vi 
inte 
skulle 
kunnat 
göra 
var 
och
 en 
på 
sitt 
håll. 
Dessutom 
innebär
 samarbete
 mellan 
pedagoger 
att 
vi 
får 
gemensam
 syn på 
och 
gemensamma
 förhållningssätt 
till 
elev,
kunskap 
och 
lärande 
vilket 
gör
 att 
vi 
i
 slutändan 
leder 
eleverna 
åt 
samma 
håll, 
nämligen framåt.


Människor 
är 
bra 
på 
olika 
saker 
och 
samma 
sak 
gäller 
för 
ditt 
barn 
i 
skolan.
Vissa 
klarar
 av
 undervisning 
utan 
ansträngning 
och 
andra 
måste 
kämpa
 mer.
 Att 
förutsättningarna
 är 
olika 
är 
ett
 faktum
 som 
vi 
måste 
acceptera. 
Men 
det 
finns 
ingen 
anledning 
att 
inte
 försöka 
förändra
 förutsättningarna 
och 
det 
finns 
saker 
som 
går 
att 
påverka,
 nämligen
 ditt 
barns 
förhållningssätt 
till 
sig
 själv 
och 
lärande
 och 
det 
är 
här 
jag 
som
 pedagog 
och
 coach 
kommer
 in.
Hur
 ser 
framtiden
 ut?

”Är
 livet
 ett 
Jeopardy­spel
 där 
den 
som
 har 
bäst 
minne 
kommer 
längst 
eller 
är 
livet 
som
 fotboll 
där
 förmågan 
att 
arbeta 
tillsammans 
med
 andra, 
där 
förståelse,
 kommunikation,
 glädje 
och 
samarbete 
leder
 dig 
framåt?”

Det 
samhälle
 som
 vi 
lever 
i 
idag
 och, 
i 
ännu 
högre 
grad, 
det 
samhälle 
som 
vi 
kommer 
att
 leva 
i 
inom
 kort, 
är 
ett 
samhälle 
där 
information 
och 
fakta 
är 
lättillgängligt 
och 
till 
och
 med
 sköljer 
över 
oss 
utan
 att 
vi 
kan 
hindra 
det. 
Därför 
är 
inte 
min 
uppgift 
som 
pedagog
 att 
vara 
förmedlare 
av 
kunskap 
i 
form 
av 
fakta 
och 
information, 
det 
får 
ditt 
barn 
på
 annat 
håll.
 Mitt 
jobb 
är 
att 
få 
ditt 
barn 
att 
hantera
informationsflödet 
och 
utnyttja
 faktafloden 
för 
sin 
egen 
utveckling. 
Det 
är 
också 
mitt 
jobb 
att 
lära
 henne 
att 
vara 
kreativ
 i 
sitt 
sätt 
att 
tänka 
och 
i 
hur 
hon 
tar 
sig 
an 
problem 
och 
att 
lära 
henne 
att 
använda
 sig 
av
 den 
kompetens
 som 
hon 
själv 
eller 
andra 
runt 
omkring 
henne
 besitter 
för 
att 
nå 
sina 
 mål.
 Vi 
vet 
inte 
hur 
framtidens 
samhälle 
kommer
 att 
se 
ut 
och 
därför 
måste
 medborgarna 
i 
samhället
 tänka 
själva 
och 
kunna 
anpassa
 sig 
till 
krav 
och 
förutsättningar
 som
 de 
möter.Vem 
känner
 ditt
 barn
 bäst?
 
”Jag 
är 
ganska
 bra 
på
 att 
dribbla 
med
 bollen, 
men 
jag 
tycker 
att 
det 
är
 svårt 
att 
göra 
mål 
när 
inte
 passningsspelet 
i 
laget 
fungerar. 
Bäst 
går 
det 
när
 vi 
alla 
snackat 
ihop 
oss 
innan 
matchen 
om
 hur 
vi 
ska 
göra.
 Ska 
bara 
träna 
lite 
mer 
på 
frisparkar 
så 
att 
jag 
inte 
missar 
fler
 målchanser 
i 
fasta 
situationer...”

En 
av 
skolans 
viktigaste 
uppgifter 
är 
att 
göra 
ditt 
barn 
till 
expert 
på 
sig 
själv. 
Du 
som
 förälder 
vill 
bli 
informerad 
om 
ditt 
barns 
kunskaper 
och 
prestationer 
och 
av
tradition 
så
 brukar 
läraren 
dela 
med 
sig 
av
 sina 
iakttagelser, 
men 
ingen 
kan 
känna 
ditt 
barn 
så 
bra
 som
 hon 
själv. 

När 
hon 
vet 
vad 
hon 
kan 
och 
vad 
hon 
behöver
 utveckla 
för 
kunskaper,
 vad 
hon 
vill 
lära 
sig 
och 
hur 
hon 
lär 
sig 
bäst 
så 
kan 
både 
jag 
 som 
pedagog
 och 
du 
som
 förälder
 lära 
oss 
av 
hennes
 tankar 
om 
sig 
själv 
genom
 att 
prata 
med 
henne 
och 
anpassa
 oss 
efter 
hennes
 förutsättningar 
och 
intressen. 
Dessutom 
är 
det 
ju 
så 
att 
det 
som 
hon
 själv
 inte 
är 
medveten 
om 
kan 
hon 
ju 
heller 
inte 
medvetet 
göra 
någonting 
av.Vad 
är 
syftet 
med
 undervisningen?
 
”Om 
du 
tar 
en 
person, 
som
 aldrig 
tidigare 
hört 
talas 
om 
fotboll, 
och 
placerar
 denne
 person
 på 
en
 fotbollsplan
 under
 en 
pågående 
match... 
Hur 
stor 
är 
sannolikheten
 då 
att
 denne 
person 
ska 
göra 
mål,
 att
 denne 
person 
ska 
springa 
åt 
rätt 
håll,
 att 
denne
 person
 överhuvudtaget 
anstränger
 sig 
hela 
vägen 
fram
 till 
avblåsning? Svaret 
är 
givet... 
Men 
om
 du
 förklarar 
reglerna
 för
 personen
 och 
berättar 
hur 
man 
får
 poäng
 och
 vinner
 en 
match 
så
 är 
chansen
 stor 
att 
personen 
kommer
 att 
delta 
på 
ett 
helt 
annat 
sätt...”


Alla
 barn 
vill
 göra 
bra 
ifrån 
sig, 
de 
vill
 lyckas
 och
 känna
 att 
de 
kan.
 Det
 är
 när
 hon 
inte
 tror 
på
 sig 
själv 
eller 
då
 hon 
inte 
förstår
 hur
 hon
 ska
 göra 
för
 att
 lyckas
 som 
hon också
 kommer
 att
 misslyckas.
Därför 
är 
det
 viktigt
 att
 jag
 som
 pedagog 
alltid 
är 
tydlig
 med vad
 aktiviteterna
 i 
skolan
 ska
 leda
 till,
 vad
 som 
förväntas 
och
 vad
 som
 är 
målet
 med 
det 
vi
 gör.


Avgörande
 för 
hennes 
utveckling 
är 
att 
hon 
själv 
förstår 
vad 
hon 
kan, 
vad 
hon 
behöver
 lära 
sig 
och
 syftet 
med
 undervisning
 och 
aktiviteter 
i 
skolan. 
Alltså 
blir 
en 
av 
mina
 viktigaste 
uppgifter 
att
 medvetandegöra 
ditt 
barn 
om
 sig 
själv 
och 
om
 den
 värld
 hon
 lever 
i.
Vad
 har 
hon 
som 
elev
 för
 kompetenser
 och 
vad 
kan 
de 
användas 
till? 
Vilka
 kompetenser 
behöver 
hon 
som 
elev 
utveckla
 och 
i
 vilka 
sammanhang 
och 
i 
vilken
 (inter)aktion 
utvecklas 
dessa?Min 
undervisning
 måste 
vara 
engagerande 
och 
meningsfull 
och 
ditt
 barn 
måste 
tränas 
i
 att
 själv 
ta
 ansvar 
för 
sitt 
lärande 
och 
bli 
medveten 
om
 sig 
själv 
i 
ett 
större 
sammanhang.
 Ditt 
barn 
ska 
äga 
sin
 utveckling 
och 
själv 
vilja 
nå 
sina 
mål 
för 
att 
hon 
själv 
ser 
på 
vilket
 sätt 
de 
bidrar 
till 
den 
egna 
utvecklingen. 
De 
elever
 som
 behöver
 stöd 
och 
anpassad
 undervisning 
ska 
tränas 
i 
att 
kompensera
 för
 sina 
svårigheter 
och 
själva 
se 
när 
de
 behöver 
stöd 
och 
anpassning. 
Vi 
får 
aldrig 
hjälpa 
genom
 att 
tänka 
åt 
barnen 
utan 
endast
 genom
 att 
hjälpa 
dem 
att 
tänka.


Varför
 ska 
ditt 
barn 
förstå?

”Jag 
får 
i 
uppgift 
att 
lägga 
en
 straff 
under
 en 
fotbollsmatch. 
Jag 
blundar, 
tar 
sats 
och
 klipper 
till... 
Bollen
 går 
i 
mål 
eller 
så 
missar 
jag. 
Nästa 
gång 
jag 
får 
chansen 
gör 
jag 
likadant... 
Antingen 
går 
bollen 
i 
mål 
eller
 så 
missar 
jag...

 


 
Men 
hur
 blir 
det 
om
 jag 
istället
 funderar 
på 
hur 
jag 
ska 
göra 
för 
att 
lägga 
min 
straff? 
Jag 
lutar 
mig 
bakåt
 och 
försöker 
att
 träffa 
bollen 
snett 
under 
och 
till 
höger. 
Bollen 
kommer
 antingen 
att 
gå 
i 
mål 
eller 
att
 hamna utanför, 
men 
den 
här 
gången 
vet 
jag 
ju 
hur 
jag 
gjorde 
och 
kan 
alltså 
upprepa
 straffen 
eller 
justera 
den 
för 
att
 pröva 
mig 
fram
 till 
vad 
som
 fungerar...
 Alltså. Vägen 
till
 lärdomar 
går 
via 
medvetenheten
 hos 
den 
som
 ska
 lära 
sig!”

Många 
av 
de 
färdigheter
 som
 vi 
i 
skolan 
vill 
att 
eleverna
 ska 
utveckla
 behärskar 
eleverna
 redan 
i 
viss
 form 
i 
vissa 
specifika 
sammanhang. 
Du, 
som
 förälder, 
har 
säkert
 fått 
värja
 dig
 mot
 övertygande
 argumentation 
kring 
veckopeng
 eller 
utetider 
men 
då 
ditt 
barn
 kanske 
inte 
är 
medveten 
om
 att 
hon
 behärskar 
denna 
typ 
av 
kunskap, 
som
 förmågan 
att
 argumentera 
är, 
så 
kan 
hon 
heller 
inte 
plocka 
fram
 den 
i 
andra 
sammanhang. 
Därför 
är
 en 
av 
mina 
uppgifter 
som
 pedagog 
att 
få 
ditt 
barn 
att 
själv 
bli
 medveten 
om 
vad 
hon
 håller 
på 
med
 och 
varför.Får
 alla 
vara 
med?

”
­
Hör
 upp 
nu 
laget!
 Sist 
vi 
spelade
 så 
hade
 vi
 problem 
med
 passningsspelet,
 så
 det 
måste
 vi 
bli 
bättre 
på. 
Är
 det 
någon 
som
 har
 några 
idéer 
om
 hur 
vi 
kan 
träna 
det?

 Elof
 slänger
 snabbt 
ur 
sig 
ett 
förslag 
som 
de 
andra 
i 
laget 
tycker 
låter 
okej:
   
- ­
Vi
 kan 
passa 
varandra 
och 
så 
får 
man 
bara 
nudda 
bollen 
tre 
gånger 
innan 
passen 
går
 vidare...

Träningen 
gick 
sådär
 då 
övningen 
snabbt 
blev
 enformig
 men 
efteråt 
var 
det 
många 
som
 hade 
förslag 
på
 hur 
övningen 
kunde
 bli 
roligare 
och 
efter 
ett 
par
 träningspass 
fungerade
 passningsspelet 
mycket 
bättre”

Man
 lär
 sig 
bäst 
tillsammans 
med 
andra, 
så 
det 
är 
viktigt 
för 
mig 
som
 pedagog
 att 
skapa
 tillfällen 
där
 ditt 
barn 
kan 
samtala 
med
 andra 
vuxna 
och 
barn, 
få 
stöd 
och 
inspiration 
av
 andra 
och 
träna 
henne 
i 
att
 ta 
emot hjälp 
av 
och 
hjälpa 
andra. 
Det 
är 
också 
min 
uppgift 
att 
se
 till 
att 
undervisningen 
är 
så 
pass 
skiftande 
eller 
mångfacetterad
 att 
olika 
elevers 
sätt 
att
 lära 
sig 
och 
kompetenser
 kommer
 till
 användning 
och 
att 
så 
många
 elever 
som 
möjligt
 får
 vara 
de
 som
 kan 
och 
som
 får 
vara 
inspirerande
 exempel 
för 
de 
andra.


Jag
 som
 pedagog 
ska 
aktivt
 leta 
efter 
goda 
exempel
 att 
lyfta 
fram
 för
 att 
stärka 
elevernas 
tro 
på
 sina
 förmågor 
och 
även 
för 
att 
goda
 exempel
 säkert 
kommer
 att 
hjälpa 
de 
andra
 eleverna 
framåt.


Oavsett 
var 
i 
Sverige 
ditt 
barn 
går 
i 
skolan 
så 
ska 
du 
kunna 
räkna 
med
 att 
den 
är
 likvärdig 
andra 
skolor 
i 
landet. 
Hur
 ska 
man 
då 
kunna 
åstadkomma 
likvärdighet 
när
 skolorna 
skiljer 
sig 
åt 
på 
så 
många 
olika 
sätt 
och 
även
 elevernas 
förutsättningar 
skiljer
 sig 
åt 
mellan
 och 
inom
 skolorna?
 Skolan
 ska 
vara 
likvärdig 
genom
 att 
vi 
har 
likvärdiga
 förväntningar 
på 
alla 
elever. 
Vi 
förväntar 
oss 
att 
ditt 
barn 
kommer
 att 
lära 
sig 
nya 
saker 
i
 skolan 
och 
att 
hon 
kommer
 att 
utvecklas 
själv 
och 
tillsammans
 med 
andra.
 Det 
handlar
 inte 
om 
att 
alla 
ska 
nå 
lika 
långt 
och 
ha 
fått 
uppleva
 samma 
saker 
men 
att 
alla 
elever 
har
 rätt 
till 
att 
få 
utvecklas, 
att 
synas 
och 
att 
pedagoger 
och 
kamrater 
har 
positiva
 förväntningar
på 
dem.
Är
 det
 match
 hela
 tiden?

”Fotbollspelare
 måste 
få 
finslipa 
sina 
färdigheter 
och 
pröva 
sig 
fram 
under
 avslappnade
 former. 
Man
 lär 
sig
 av 
sina 
misstag 
och 
om
 jag 
får 
stå 
och 
träna 
hörnor 
en 
stund 
med
 någon 
som 
ger 
mig 
tips 
och 
råd 
om 
hur
 jag 
ska 
göra
 så
 kommer
 jag 
också 
att
 utvecklas.
 Men
 om 
jag
 bara
 får
 skjuta
 hörnor
 vid
 de 
fåtal
 tillfällen 
då
 de
 uppkommer 
i
 en 
match,
 med 
pressen 
på 
mig 
att 
lyckas 
och 
med
 en
 massa 
bedömande 
åskådares 
rop 
i
 mina öron
 så 
kommer
 inte 
min 
hörnsparksteknik 
att 
utvecklas 
särskilt 
väl. 
Förmodligen 
kommer
 jag,
 särskilt
 om 
jag 
inte 
är 
så 
duktig 
på 
hörnor, 
snarare 
att 
utveckla
 flyktbeteenden
 så
 att
jag
 slipper
 lägga
 hörnor.”

Det 
är 
avgörande
 för
 elevernas 
utveckling 
att 
jag 
som 
pedagog
 skapar
 en
 klassrumskultur 
som
 är
 tillåtande, 
öppen 
och 
demokratisk.
 Om
 vi 
har 
en 
skola 
där 
vi
 som 
pedagoger 
konstant 
signalerar 
att 
vi
 bedömer 
elevernas 
prestationer,
 vilket 
vi 
ofta
 ger 
uttryck
 för 
i 
grundskolans 
senare
 år, 
och 
kanske
 snart 
även 
tidigare, 
skapar 
vi
 prestationsångest 
hos
 våra 
elever. 
Det 
är 
match 
hela 
tiden 
i 
skolan. 
Pedagogens 
uppgift
 är 
att 
skapa
 denna
 tillåtande 
kultur 
som 
bygger
 på 
att 
det 
är 
okej 
och 
till 
och 
med 
bra 
att
 göra 
fel 
ibland 
och 
fundera 
över 
vad 
man 
kan 
lära 
sig 
av 
det. 
Lär 
du 
eleverna 
att 
ge
 varandra
 positiv 
och 
konstruktiv 
respons 
så
 vänjer
 sig 
eleverna 
vid 
detta 
och 
om
 du
 dessutom 
låter 
elever 
få
 möjligheter 
att 
arbeta 
om 
eller 
redovisa 
igen 
så
 kan 
du 
vara 
säker 
på
 att 
eleverna 
kommer
 att 
utvecklas 
och
 även 
prestera 
bättre 
på 
match.Mitt 
jobb 
som
 ditt 
barns 
personliga 
tränare 
är 
att 
väcka 
hennes 
nyfikenhet, 
lära 
henne 
att
 
tänka
 själv,
 att 
vilja 
utvecklas, 
att 
vilja 
lära 
sig 
nya
 saker 
och 
att 
aldrig 
se 
hinder
 utan 
möjligheter. 
Så 
länge
 som 
hon 
tränar 
i 
mitt 
lag 
så 
ska 
hon 
få 

stöd 
och
 hjälp 
med 
att 
se 
sig 
själv 
och 
upptäcka
 omvärlden 
och 
när 
hon 
sedan 
lämnar 
skolan 
har
 hon 
med 
sig 
alla 
de 
kompetenser 
som 
hon 
behöver
 för 
att 
ta 
sig 
an 
världen, 
inte 
som
 fullärd 
men 
som
 fulladdad.
Av
 Michael
Rystad, 2008
Pedagog 
på 
Klågerupskolan


fredag 7 mars 2014

"Lite piska får man väl tåla"

Den senaste veckan har inneburit ett kaos i mitt huvud. Det borde vara som vilken annan vecka som helst - lektioner, planering, läsning, feedback, relationsskapande, ja, en helt vanlig lärarvecka. Men utan elever blir det ju aldrig som man tänkt sig. Det blir det ju förresten aldrig. Inte ens när allt är det där vanliga vardagslunket. Och kanske är det just det som är nyckeln till att förstå läraryrket - att ingenting blir som man planerat. En tumregel skulle kunna formuleras som att vara välplanerad innebär att man kan ta ut svängarna och vara mer impulsiv och flexibel i sin undervisning. De övergripande förmågorna, stoffet och innehållet finns där i bakgrunden - välplanerat - som utgångspunkt i utsväverierna.

Nå, det är inte detta denna text ska handla om, utan om det kaos en udda vecka för med sig. Åttorna är nämligen på prao. Helt plötsligt lyser mitt schema vitt av håltimmar och egentid. Underbart, tänker man. Och så är det ju - gratis får man det som de flesta lärare anser att de saknar - tid!

Vad gör man med sin tid när man inte har undervisning? Vad gör man med sin planeringstid när man inte har något att planera? I mitt fall är svaret solklart - man sysslar med skolutvecklingsfrågor.
Ja, jag brinner för skolutveckling! Om jag hade haft mer tid hade jag läst fler böcker om metoder och förhållningssätt i skolan, surfat mer på skolverkets hemsida, deltagit mer i seminarier och föreläsningar, deltagit aktivt i fler forumdiskussioner och liknande. 

Veckan började i ett självreflekterande. Förra veckans kollegiala lärande, där vi diskuterade nya former för utvecklingssamtal lyfte inte riktigt till de nivåer jag ville. Därför blev soffan i personalrummet platsen för en god stunds reflektion. Resultatet blev ett långt inlägg i ett facebookforum, där konklusionen - om man kan kalla det konklusion - var "all typ av förändringsarbete som sker i skolan innebär samtidigt att något tas bort". Det finns en inneboende motsats i all skolutveckling som sker. Om något ska in måste något bort! Motsatserna i själva skolutvecklingen är det som är problematiskt, dilemmat. Frågan jag återkom till i soffan var hur man presenterar ett förändringsarbete utan att kritisera det som är idag. Ett tydligt exempel hämtar jag från begreppet lärarledd undervisning - som John Hattie skrivit om i "Synligt lärande för lärare", eller som skolverket trycker på i "Forskning för klassrummet". De goda kvaliteter som tas upp i dessa skrifter ställs ju faktiskt i motsats mot något annat, det som inte karakteriseras som lärarledd undervisning - något som många lärare anser är goda kvaliteter. Det finns således hos Hattie och från skolverket en inneboende kritik som vi som jobbar med skolutveckling måste ta hänsyn till. Å ena sidan bör vi utveckla nya förmågor, nya förhållningssätt, nya metoder, samtidigt som vi måste sluta att arbeta som vi gjort. Och naturligtvis smärtar det att känna sig som en lärare med sämre kvaliteter än andra. Många lärare anstränger sig maximalt varje dag och ändå kommer forskare, media, politiker och skolverk och påtalar att det man gör inte håller måttet. 

Jag skulle ibland önska att det fanns genvägar att gå. Att det var möjligt att utföra ett utvecklingsarbete som bara ledde till nya metoder, till nyvunnen kunskap, till nya förmågor. Men är det möjligt, när det nya står i kontrast till det gamla? Eller har Björklund rätt när han kritiserar förändringsovilligheten i svensk skola med uttryck som "lite piska får man väl tåla!"?

Jag tog mig från soffan in till klassrummet för att äntligen få göra det jag älskar i yrket - undervisa. Lyckligtvis var sjuorna kvar på skolan! Några nya ansikten mötte mig dock i dörren och på knagglig engelska fick jag frågan om två utbyteslärare från Japan kunde få vara med under lektionen. De ville se - och hade fått höra hur jag jobbade med bedömning - hur ett svensk klassrum fungerade, vilka ämnen vi tog upp, hur vi handledde eleverna, hur styrd lektionen var av lärarna, o.s.v. Och där slöts cirkeln! Tio minuter tidigare hade jag funderat över hur vårt utvecklingsarbete skulle gå till och helt plötsligt befinner jag mig mitt i ett experiment i en annan kulturs skolutveckling. 

Att ha lektionsbesök är inspirerande och roligt. Eftersom jag hade tjugo minuter på mig innan lektionen började - jag brukar använda ett par minuter för att skriva mål och instruktioner på tavlan innan eleverna dyker upp - skrev jag en lathund över hur lektionen skulle komma att se ut på min halvvissna engelska och gav till dem. Först ett inledande syfte, vad lektionen ämnade att lära hos eleven. Sen in i en genomgång som ledde runt i avdunstning, avkylning, kondens, nederbörd, ja, till vattnets kretslopp, helt enkelt. Eleverna deltog givetvis i genomgången med frågor och svar. Arbetsuppgiften sattes därefter igång och de två japanska kvinnorna började trevande gå runt i klassrummet. Till en början mycket försiktigt - det märktes att detta arbetssätt inte var vad de var vana vid. Eleverna samarbetar i mitt klassrum. De talar med varandra och hjälper varandra att förklara vindkraft, vattenkraft och hur växthuseffekten fungerar. Därför är mitt klassrum sällan tyst och det gillar jag. Vygotski säger att det är i samtal lärande skapas.

Ju längre lektionen led upptäckte jag att utbyteslärarna tog sig större friheter och började ställa frågor till eleverna - de gillade vad de såg! Avslutningsvis använde jag metoden exit-ticket för att kolla av vad eleverna fått med sig av lektionen och samtidigt som eleverna skrev förklarade jag syftet med denna avslutande uppgift för japanerna. Leenden tändes, de förstod storheten med bedömning för lärande och hur en lektion knyts samman från att börja med tydliga mål, lektionsarbete där lärande sker, till att slutligen ta reda på hur stort lärandet varit. Efteråt läste jag, med insyn av utbyteslärarna, elevernas texter och berättade att det man får reda på i elevernas exit-tickets skapar min detaljplanering för nästa lektion. Det är främst en metod som förändrar mina metoder och mitt innehåll. Har de greppat vattnets kretslopp går jag vidare, har de inte förstått har mina metoder misslyckats och jag måste prova nya.
Dessutom, som en sidopoäng, är det lättare för mig att individanpassa och utmana eleverna om jag ständigt vet var de befinner sig i sin kunskapsutveckling.

Vad jag vill säga med detta är: Bjud in till era klassrum! Det är inte bara grymt kul att få möjlighet att få tala och förklara hur man tänker om sitt yrke; att få tillfälle att vara på tå! Med lärarkollegor i klassrummet blir dynamiken större och diskussionen efteråt, eller innan för den delen, kommer att handla om de viktigaste frågorna vi har att göra med, nämligen: Varför undervisar jag det här innehållet, på det här sättet, för de här eleverna, vid det här tillfället. Och kanske är det detta som är den ultimata formen av kollegialt lärande; att besöka varandra, försöka förstå varandras tankar om undervisning, varför man väljer vissa metoder, vissa tankar, vissa arbetsuppgifter, hur vi gör olika med olika elever, o.s.v. 

Eftersom jag inte kunde låta bli - jag kan ju bli fruktansvärt spontan - valde jag att filma min nästa lektion (med samma innehåll som den som japanerna fick bevittna). Resultatet blev en skakig film med dåligt ljud och bildkvalitet som är under all kritik, men filmen kan i alla fall betänkas som verklig. Den är i princip oredigerad. Se den gärna:

Kristoffer Creutz
Lärare, Victoriaskolan

onsdag 5 mars 2014

Jakten på "The One" - Förenkla så långt det går, men inte längre ;)

Inspirerade av Göran Svanelids artikel The Big 5, bedomningforlarande.se

De flesta människor kopplar säkert samman uttrycket ”The One” med Neo som är jagad i Matrix-filmerna. I vår, och snart i tusentals pedagogers värld så står uttrycket för den viktigaste förmågan i Läroplanen. Den förmågan har vi funnit genom att analysera samtliga skolämnens kursplaner. Den återfinns i syftestexterna och särskilt tydlig blir den i de så kallande ”långsiktiga målen”, d.v.s. i de förmågor som avslutar syftestexterna. Efter vår analys fann vi att det var följande förmåga som ”allt” handlade om:

  • Reflektionsförmåga


Lockelsen med denna förmåga är att den är generell - ”The One” finns i alla skolämnen, om än med olika vikt beroende på ämne, samt för alla årskurser, skolformer och människor. Analyserar vi förskolans mål och kursplanerna i både praktiska och teoretiska ämnen inom gymnasieskolan så finner vi samma förmåga. Vi tror att ”The One” kommer att hjälpa lärarna att se trädet i skogen. 

Kanske en oro sprider sig om att analysen är för enkel, att den bortser från viktiga delar? Kan verkligen en förmåga sammanfatta hundratals sidor i läroplanerna för förskolan, grundskolan och gymnasiet? Vårt svar är: Ja, så är det, med den begränsningen att ”The One” har sitt fokus på innehållet i de olika ämnenas kursplaner. ”The One” ska utvecklas i undervisningen samtidigt som det är denna förmåga som lärarna ska bedöma. Eller som vi brukar säga: Har du tänkt idag?
"Förenkla så långt det går, men inte längre" (Albert Einstein)
Enkelt, eller hur?

Michael Rystad och Johan Palmgren

torsdag 13 februari 2014

Förväntningar är en självuppfyllande profetia som bara väntar på att slå in

Jag har sagt det förr. Kravet på vetenskaplig grund är något av det bästa som hänt skolan och det är enastående att följa det formativa lärandets spridning genom landet. Allt fler lärare i Sverige tydliggör mål, arbetar med kamratbedömning och utvärderar sin undervisning och de goda exemplen sprids via sociala medier, TeachMeets, bloggar, konferenser och föreläsande lärare. Det finns dock ett begrepp som jag känner att vi behöver lyfta upp och diskutera ännu mer, nämligen höga förväntningar!

Hösten 2010 fick jag ta över en klass i årskurs 7 och jag minns att jag tyckte att gruppen var ofokuserad och omotiverad och jag bestämde mig helt enkelt för att gå all-in med höga förväntningar, för att se om det kunde göra någon skillnad. "Ni är en klass med otrolig potential och jag ser att det är många här som kan komma att få bra betyg när ni går ut nian", hörde jag mig själv säga. Klassens potential och kapacitet var något som vi ofta återkom till i våra samtal. Jag är övertygad om att det jag sa, skapade positiva förväntningar hos eleverna, som sedan bidrog till de fantastiska resultat som de sedan presterade.

Långt innan jag läst Wiliams och Hatties forskning, eller Anders Jönsson för den delen (som var den som först introducerade mig för bedömningsforskning), hade jag hört att lärare som har höga förväntningar på sina elever också lyckas bättre med sin undervisning. Jag minns att jag satt på en föreläsning på Myndigheten för skolutvecklings processledarutbildning 2007 och jag tror att det var Peter Östlund och Birgitta Högberg, från Skolverket, som föreläste. Och jag vet att jag skrev ner detta. Den första vetenskapliga faktorn som jag tagit del av som lärare, och som inte var knuten till mina ämnen. Det är sju år sedan nu... 

Frågan är om, att ha höga förväntningar, är ett val jag som lärare kan göra? Att jag helt enkelt bestämmer mig för att nu ska jag ha höga förväntningar på mina elever: 

   - Öppna boken och lös uppgifterna. Det klarar ni! 

Jag tror att vi behöver förstå varför höga förväntningar fungerar för att vi på allvar ska kunna använda oss av de positiva effekterna. Om vi inte har diskuterat begreppet eller fördjupat oss i forskningen som ligger bakom påståendet finns risken att vi i all välmening tolkar "höga förväntningar" som krav, att eleverna ska klara av svåra uppgifter, utan stöd och hjälp. Vips har vi 25 elever som "forskar" om både det ena och det andra. Förväntningar som skulle bidra till ökad måluppfyllelse har istället förvandlas till krav, som hämmar lärandet. 

Mycket av det jag lärt mig när det gäller att arbeta med höga förväntningar har jag lärt mig när jag arbetat tillsammans med andra lärare och det är nog något som är sant för det mesta av min professionella lärarkunskap. Ju mer vi reflekterar tillsammans och utmanar varandras erfarenheter desto längre kan vi komma. Men ibland kan jag slås av hur lång tid det tagit för mig att utvecklas som lärare. Med stöd i forskning tror jag att det kollegiala lärandet kan bli ännu bättre och förhoppningsvis behöver inte alla lärare gå samma snåriga väg kantad av misslyckanden med negativa konsekvenser för eleverna, som jag. Ni ska veta att för varje exempel som jag har, på hur höga förväntningar lett till lärande för mina elever, finns exempel på hur mina låga förväntningar istället fått elever att ge upp eller underprestera. Visst lär vi oss av våra misstag men jag tror ändå att vi lär oss mer av att lyckas än av att misslyckas och därför har jag valt att fokusera på ett par positiva erfarenheter som jag haft, och som jag vet har bidragit till min yrkesmässiga utveckling.

En viktigt upptäckt i mitt lärande gjorde jag i arbetet med att sätta upp musikaler på skolan som jag arbetade på. Varje vår genomgick jag, mina tre kollegor och alla nior en intensiv process under två veckors tid. Den första veckan fanns ingen helhet och ingen gemensam målbild, ingen visste hur det skulle gå. Ofta kunde eleverna tvivla och uppleva att allting skulle sluta med fiasko, men vi lärare visste av erfarenhet att vårt gemensamma arbete skulle sluta med sex kanonföreställningar och elever som utmanat sig själva långt över vad de tidigare trott var möjligt. Så vi hade höga förväntningar. För varje år gick det lättare, för de yngre eleverna såg ju de äldre elevernas föreställningar och snart var det självklart att varje nia skulle komma att leverera en succémusikal. Våra förväntningar som lärare lyfte eleverna och fick dem att utmana sig själva och att skapa höga förväntningar hos kommande elever. Den positiva förväntanscirkeln var sluten. Musikalen 2005 upptäckte vi av en slump ett kraftfullt pedagogiskt verktyg. Det var efter en av de tidigare föreställningarna som blev "sådär" - tempot var lågt, rösterna tysta och alltför få spelade teater. Vi, lärare, bestämde oss för att samla alla musikalister och berätta för dem vad vi sett. Det kändes som det naturliga att göra, då vi ville att musikalen skulle bli bra. Scen för scen gick vi igenom vad som fungerade och förslag på vad som kunde bli bättre. Vi upprepade proceduren efter varje ny föreställning och vi märkte snart att eleverna såg denna återkoppling som belöning på allt arbete, och gång på gång försökte de överträffa sig själva i skådespeleri, improvisation och publikkontakt. Varje föreställning överträffade den föregående och efteråt när applåderna tystnat ville eleverna att publiken skulle lämna salen så fort som möjligt så att de kunde få höra vad vi lärare tyckt. 


Musikalen "Av kungligt blod". 
Text och musik: Eleverna i årskurs 9, 2009

Jag och mina kollegor var själva imponerade av vad vi såg i musikalprojektet och började fundera på om vi kunde använda det vi lärt oss även i den "vanliga" undervisningen. Vi såg ju vilken verkan arbetet hade på de elever som annars inte tog plats och som växte och överträffade både sina egna och sina kamraters förväntningar. Vi såg också kraften i att arbeta med återkoppling och av att tillsammans arbeta mot ett högt ställt mål. I brist på professionellt språk, använde vi begreppet "musikalpedagogik" och började tillämpa våra kunskaper först i gemensamma temaarbeten, men snart i det dagliga arbetet med eleverna.

I min undervisning, svenska 6-9, blev de goda exempel som tidigare musikaler blev för de yngre eleverna, istället till något som jag kallade för exempelsamlingen. Här samlade jag elevtexter med olika kvalitéer och av olika slag och ofta kunde jag använda dessa exempel för att inspirera och vägleda eleverna när de skulle ge sig på nya genrer eller pröva nya grepp. Exempel kunde även skapas i stunden, att lyfta fram tankar i ett samtal, att läsa högt ur en loggbok eller att låta någon berätta om vilka kamrattips som de valt att arbeta vidare med. 

Jag ser återkoppling som ett av de effektivaste verktyg vi har för att skapa positiva förväntningar på våra elever. Det blir som en spegel för dem där de både kan få syn på hur de presterar nu, men också som en glimt av framtiden. Hur ser nästa steg ut i deras lärande? Det ger dem en riktning och en målbild. Att träna eleverna att ge muntlig återkoppling till varandra efter redovisningar blev snart en del av den dagliga rutinen och det var tydligt att de elever som stod näst i tur att redovisa drog lärdom av det som kommit upp i föregående återkoppling. Jag började även att testa nya sätt att återkoppla på prov och texter som eleverna skrev. Jag tog bort poäng och ersatte dem med symboler. Jag bytte ut betygsresultat mot pilar på olika skalor och jag började även att i skrift beskriva vad jag sett i deras svar och texter. Det skulle dock dröja innan jag hittade en bra form för skriftlig feedback. Första gången som jag på allvar började tillämpa återkoppling systematiskt i skrift var i en kurs i Svenska A på vuxenutbildningen (2007). Jag hade bestämt mig för att alla elever skulle få snabb, beskrivande feedback på allting som de lämnade in. Jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på och jag kunde aldrig ana effekterna. Eleverna skrev,  jag återkopplade och eleverna skrev om. Jag återkopplade igen och eleverna fortsatte att skriva om. De slutade aldrig! Den kursen innebar de tolv intensivaste veckorna i mitt lärarliv. Inte visste jag att elever kunde vilja så mycket och en viktig grund för min syn på lärande lades - att om någon vet hur de kan göra något bättre så kommer de också att göra detSjälvklart var jag tvungen att ta med mig mina nyfunna kunskaper till mina elever i 6-9 och sedan dess har återkoppling i olika former varit avgörande för min undervisning. 

Goda exempel och systematisk återkoppling är två sätt att arbeta med höga förväntningar men ibland kan det vara ännu enklare än så. I samband med ett lästema som vi brukade ha i årskurs sex, hade vi alltid haft som krav att eleverna skulle läsa en bok var, men gärna fler. När böckerna sedan skulle diskuteras hände det ofta att de flesta eleverna läst både en och ibland flera böcker samtidigt som några ännu inte tagit sig igenom sin första bok. Just detta år bestämde jag mig för att göra en liten ändring i temat. Istället för det brukliga kravet på att läsa en bok, sa jag istället att jag ville att alla skulle läsa minst två böcker men gärna fler och resultatet blev slående. De flesta hade läst två böcker och precis som tidigare hade några elever valt att läsa fler. Andra hade ännu inte läst två böcker, men ALLA elever hade läst åtminstone en bok. Detta väckte nya tankar hos mig om hur viktigt det är att lägga ribban högt och ännu en grundsten i min syn på lärande lades - att elever ofta kan mer än de utger sig för att kunna! Vad händer egentligen när vi väljer att lägga undervisningen på en miniminivå och vad händer när vi istället väljer att utmana? 

Gång på gång har jag sett hur jag på olika sätt kan höja elevernas förväntningar på sig själva och att grunden för detta är min egen inställning till elevernas kapacitet och jag tror att jag nog bara gläntat på förväntansdörren ännu. Att jag har slutat arbeta som lärare innebär inte att jag slutat arbeta med förväntningar. Tvärtom. Vuxna fungerar på samma sätt som barn. Vi utvecklas och presterar och försöker att leva upp till förväntningar och många gånger kan det röra sig om våra egna förväntningar på oss själva. Vi har lärt oss att vi kan lära oss och då finns det egentligen inga hinder.

Idag är bedömning för lärande, Wiliam, Hattie, återkoppling och kamratbedömning välkända fenomen i skolor över hela landet. Och nu på senare tid hör vi allt oftare namnet Carol Dweck nämnas, ett namn som jag tror att vi kommer att höra ännu mer av framöver. Carol Dwecks forskning visar att hur vi återkopplar till eleverna påverkar deras mindset och därmed också deras möjlighet att utvecklas. Barn som får höra att de är smarta och att de har talang, riskerar att få vad Dweck kallar ett fixed mindset, det vill säga att de tror att intelligens och kompetens är medfödda egenskaper som de inte kan påverka. Barn som har ett fixed mindset, räds utmaningar som ju kan avslöjas dem - Kanske är jag inte så smart som jag tidigare trott?! Barn som istället får återkoppling på sina ansträngningar tenderar till att istället få ett growth mindset, med inställningen att arbete leder till lärande. De lär sig att värdera arbetet och att arbete lönar sig, och får också en bättre uthållighet då en utmaning blir till något positivt. 

Dwecks forskning har visat att när lärare får lära sig om hjärnans plasticitet och att alla elever kan utvecklas och förbättra sina kunskaper så ökar också deras förväntningar på att de kan göra skillnad, vilket i sin tur leder till ökad måluppfyllelse. För mig blir det självklart! Förväntningar är en självuppfyllande profetia som bara väntar på att slå in. Så se till att ha rätt förväntningar. Vi måste veta att eleverna kan lyckas, så kommer de också att göra det! 

Michael Rystad
@rystads

PS Jag är säker på att Sverige också kommer att lyckas och snart är vi återigen en kunskapsnation att räkna med - vad tror ni? ;)

torsdag 23 januari 2014

Det enda ni har gemensamt är att ni är lärare!


Föreställ er en smockfull matsal på en mindre skola i Sveriges näst största stad. Några glada fjortonåriga tjejer sitter med falukorven halväten på tallriken och småpratar om att kocken nog varit full igen och tappat saltkaret i potatismoset. Plötsligt slår sig läraren - som inte bara är lärare utan också sysslar en del med skolutveckling - ner bredvid dessa, för stunden, muntra elever. Småsnacket fortsätter: vilken lektion har de sen? Vilka aktiviteter kommer idrotten att innehålla? Vilka ämnen som är roliga eller trista?
Sen förändras något. Läraren tittar upp och ger eleverna - tre hyfsat studiemotiverade tjejer i årskurs åtta - en funderande blick och frågar: "hur tydliga är era lärare med vilka kunskaper ni ska visa och lära er? Hur gör lärarna för att tydliggöra det ni ska lära er? Är det vanligt att ni får bedömningsexempel som hjälp?" Det är då det händer. Smack!
"Det enda ni lärare har gemensamt på denna skola är att ni är lärare. Ni är helt olika, Kristoffer, och gör helt olika, ju."

Väl tillbaka i soffan i personalrummet inser jag det ytterst skrämmande i det eleven sagt under lunchrasten. Är det så att vi lärare inte har något gemensamt? Är det så att lärarkåren på en och samma skola kan vara så olika? Att vara lärare innebär väl så mycket mer än bara en titel? Finns det inga genuina kännetecken för vår yrkeskår? Borde det inte finnas gemensamma förhållningssätt och metoder lärare använder? Borde man inte kunna avgöra att en människa är lärare enbart genom att se dess metoder, dess språk, dess förhållningssätt?
Tänk er samma situation inom svensk sjukvård; att det enda som i vårdtagarens ögon var gemensamt för läkarkåren var titeln. Olika mottagningar skulle behandla sjukdomar på helt olika sätt, olika läkare skulle använda helt olika metoder för att ställa sina diagnoser. Vården skulle vila helt på personliga relationer och varje undersökning, diagnos och recept skulle vara knuten till den specifika läkaren. Det skulle skilja så mycket mellan olika läkare att man inte skulle veta att man faktiskt varit hos en. Läkarvetenskapen skulle inte vila på vetenskaplig grund.

Och det är så skolan är! Forskning visar att det är större skillnad mellan två klassrum på samma skola än mellan olika skolor. Trots att vi är många som jobbar under samma tak är utbytet mellan pedagogerna försvinnande litet. Min elevs porlande, men ärliga, svar är ett uttryck för den spridning och icke-professionalism som finns i vårt yrke.
Men det är på väg att förändras. Under de senaste årens allt större utbildningsinsatser kring t.ex. bedömning för lärande, har skolan allt mer kommit att vila på vetenskaplig grund. Ett arbete vi på min arbetsplats påbörjade vid terminsuppstarten då jag fick i uppdrag att handleda och hålla i en utbildningsdag kring BFL och formativ bedömning. Med matematiklyftets organisation som modell för utvecklingsarbete (input, diskussion/planering, aktivitet i klassrummet och utvärdering) påbörjades arbetet. Föreläsning, filmvisning och de fem nyckelstrategierna ledde vidare till diskussion och planering i arbetslag. Som skolutvecklare, till skillnad från många lärare, har man ju förmånen att få ambulera i de olika arbetslagen och plötsligt, likt en blixt från en klar himmel, märkte jag vilka frö som börjat gro. Ett enande språk började formas. Kollegorna samtalade om syften, mål, om att tydliggöra och synliggöra. En samsyn kring olika strategier för bedömning tog form. Kollegor gav och kollegor tog; Exit-ticket, no hands up, tumme upp och ned, kamratbedömning och självbedömning snappades upp, vändes och vreds på. Och sattes på pränt. Detta skulle testas! Att man diskuterade och samplanerade kring att presentera och arbeta med tydliga mål för eleverna, eureka!

Några futtiga dagar senare sätter sig en kollega bredvid mig och utbrister: "du, Kristoffer, exit-ticket är ju så bra. Jag har testat det några lektioner nu och man får verkligen superkoll på vad eleverna lärt sig och hur de kan gå vidare med sitt lärande. Det blir ju också väldigt lätt att individanpassa då, ju. Alltså, först berätta vad de ska lära sig, sen jobba med det och sist exit-ticket..."
Och sen det bästa av allt: "dessutom kan jag anpassa min undervisning efter det jag vet..."
Den största poängen med BFL är ju den dubbla aspekten på bedömning. Dels får man en ypperlig kunskap var ens elever befinner sig i sin kunskapsutveckling. Man vet med vad och hur man ska hjälpa eleven vidare. Dessutom är det ju en viss måttstock av lärarens undervisning. Genom att ta reda på vad eleverna lärt sig har du samtidigt tagit reda på om din undervisning nått fram. Med vetskap om detta kan läraren sedan förändra sin undervisning och anpassa den för elevernas förutsättningar. Lysande!

I verkligheten tar ett utvecklingsarbete tid. Fler och fler hänger på BFL-tåget på min arbetsplats och i Sverige i stort. Allt fler lärare kopplar sin praktik till vetenskaplig forskning och får ett mer professionellt, samstämmigt lärarspråk. Allt fler klassrum och lektioner genomsyras av tydligt presenterade mål, av kamratbedömning, återkoppling och metoder för att synliggöra det dagliga och livslånga lärandet. Och om ett år hoppas jag att vi tagit de där viktiga, men ack så stora stegen, att jag vid samma bord, med samma elever kan få chansen att få svaret: "du, Kristoffer, ni är alla verkligen lärare. Det märks!"

Kristoffer Creutz
Kristoffer.creutz@victoriaskolan.se